همایش ملی زنان، نقش آفرینان عرصه اقتصاد و فرهنگ در محل سالن اجلاس سران برگزار شد
    •    
        • گزارشات تصویری
        • همایش ملی زنان، نقش آفرینان عرصه اقتصاد و فرهنگ در محل سالن اجلاس سران برگزار شد