نشت مشترک امور بانوان انجمن ملی با دکتر محمدحسین موسی زاده مدیرکل پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی
    •    
        • گزارشات تصویری
        • نشت مشترک امور بانوان انجمن ملی با دکتر محمدحسین موسی زاده مدیرکل پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور